هایال

هایال

هایال (خیالِ سرگردان)
hayall.ir

گاهی گوش می دهم 🎧

گاهی می نویسم


آخرين مطالب

۰ نظر ۰۰/۱۲/۲۹
محمدی نژاد

مرد

پرنده ای که دو روز پیش بهش زدم

امروز بردمش به دکتر اما میون راه مرد

باید زودتر میبردمش

ترسیدم از تمسخر دیگران

برام دعا کنید حالم بده

۰ نظر ۰۰/۱۱/۰۲
محمدی نژاد
۰ نظر ۰۰/۰۸/۲۵
محمدی نژاد

دلم دلتنگیاش بی شماره

۱ نظر ۰۰/۰۸/۰۴
محمدی نژاد
۰ نظر ۰۰/۰۶/۲۳
محمدی نژاد
۲ نظر ۰۰/۰۶/۰۹
محمدی نژاد

نه تقصیر شب است که سیاه آفریده شده

۰ نظر ۰۰/۰۵/۱۶
محمدی نژاد

اعتراف میکنم بعضیارو باید همینجوری دوست داشت همینجوری نامرد همینجوری بی وفا

۱ نظر ۰۰/۰۴/۰۶
محمدی نژاد

قصه ای بخوان

۰ نظر ۰۰/۰۴/۰۱
محمدی نژاد

گفتی ای دوست به عاشق شدنت هشیاری؟

۰ نظر ۰۰/۰۳/۲۹
محمدی نژاد